Reklama

Miasto otwiera część obiektów sportowych. Sprawdź gdzie

Opublikowano:
Autor:

Miasto otwiera część obiektów sportowych. Sprawdź gdzie - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Informacja w sprawie otwarcia obiektów sportowych, w tym Orlików, funkcjonujących na terenie siedleckich szkół

 

Jednostka edukacyjna  

 

Informacja przekazana przez Dyrektora w sprawie otwarcia obiektów sportowych,
w tym Orlików, funkcjonujących na terenie szkoły.

 

Szkoła Podstawowa

nr 1

Szkoła nie udostępni boiska szkolnego.

Szkoła Podstawowa

nr 2

Szkoła nie udostępni boiska szkolnego.

Szkoła Podstawowa

nr 3

Szkoła nie udostępni boiska szkolnego.
Szkoła Podstawowa

nr 4

Szkoła nie udostępni boiska szkolnego.

Szkoła Podstawowa

nr 5

Przy Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach boisko pełni funkcję obiektu ogólnodostępnego. Z dostępności boiska mogą korzystać uczniowie szkoły i młodzież z pobliskiego osiedla mieszkalnego. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowych zajęć odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego.

W obecnej sytuacji harmonogram opieki nad potencjalnymi grupami uczniów, którzy będą chcieli korzystać z boiska ustala Kierownik Obiektów Sportowych. Opiekę będą stanowić nauczyciele wychowania fizycznego.

Godziny otwarcia (udostępnienia boiska) 1200 -1600 (mogą ulec weryfikacji w razie potrzeb)

Obowiązuje rejestr wejść.

Szkoła Podstawowa

nr 6

Szkoła nie udostępni boiska szkolnego.

Szkoła Podstawowa

nr 7

 • Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boiska Orlik od dnia 4 maja 2020 r. dodane zostaną dodatkowe zasady bezpieczeństwa, tj.
  • - zachowanie dystansu społecznego,
  • - obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • - ograniczenie liczba osób przebywających na boisku,
  • - weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • - brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • - dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • - obowiązkowa dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • - korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
  • - wszelkie uwagi, w tym trudności, proszę zgłaszać animatorowi.
 • Ustalono dodatkowe Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych na terenie boiska:
  • - tylko zdrowe dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach,
  • - zawodnicy maks. 6 osób wchodzą na obiekt (boisko) pojedynczo na znak trenera (opiekuna), z zachowaniem bezpiecznej odległości,
  • - każdy zawodnik pojedynczo wchodzi na boisko do wyznaczonego sektora po wcześniejszym wezwaniu przez trenera (opiekuna),
  • - w czasie zajęć zawodnik nie może opuszczać wyznaczonego sektora,
  • - prowadzenie zajęć na obiektach otwartych (dużych przestrzeniach) w wyznaczonym sektorze dla zawodnika,
  • - mała grupa ćwiczących zgodna z wytycznymi KPRM, tj. do 6 osób + trener (opiekun) na obiekcie sportowym,
  • - stała grupa treningowa bez rotacji lub z rotacją zawodników z zachowaniem procedur bezpieczeństwa,
  • - zachowanie odpowiednich odległości zawodników, tj. 2 m od siebie i od trenera,
  • - zachowanie dystansu przez osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia (rodzice nie wchodzą na teren kompleksu sportowego),
  • - opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie, np. przy lub w samochodzie,
  • - zawodnik zgłasza się przygotowany do zajęć (odpowiednio ubrany),
  • - zachowanie zasad higieny zgodnie z GIS, w tym dezynfekcja dłoni przed i po treningu,
  • - sprzęt sportowy szkolny, tj. stożki, bramki, drabinki etc. zostaną zdezynfekowane po każdorazowych zajęciach,
  • - zakończenie zajęć będzie polegało na pojedynczym zejściu zawodnika ze swojego.
 • - Rejestr wejść prowadzi animator sportu po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 • - Pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, porządek i właściwe korzystanie z boiska jest animator sportu.
  • - sprzętu sportowego,
  • - rękawiczki jednorazowe,
  • - maseczki jednorazowe,
  • - płyn do rąk
 

Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła przygotowała ogłoszenie, że w okresie od 04.05.2020 r. do 24.05.2020 r. boisko „ORLIK 2020” czynne będzie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.

Obowiązują następujące zasady:

- po wejściu na teren szkoły istnieje możliwość korzystania tylko z obiektu boiska „ORLIK 2012”,

- maksymalna liczba jednocześnie korzystających z obiektu nie może przekraczać 6 osób,

- weryfikacja uczestników (podanie zarządcy danych osób wchodzących na obiekt – (imię i nazwisko),

- nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego (nie dotyczy WC),

- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących na teren obiektu (dozownik znajduje się przy wejściu/wyjściu na boisko),

- posiadanie osobistego sprzętu sportowego,

- możliwość korzystania odbywać się będzie w przedziałach czasowych - 60 minut na grupę.

Ponadto obowiązują rozwiązania dotyczące funkcjonowania obiektu „ORLIK 2012” – przy Szkole Podstawowej nr 8:

1. Regulamin korzystania z boiska przedstawiony zostanie w postaci głoszenia umieszczonego na terenie obiektu oraz stronie internetowej szkoły.

2. Szczegółowy tygodniowy grafik wejść opracowany zostanie w trakcie funkcjonowania obiektu.

3. Planowane są wejścia dla grup zorganizowanych – stowarzyszenia sportowe oraz wejścia dla osób prywatnych.

4. Pracownikami odpowiedzialnymi będą: instruktor i konserwator.

5. Na obiekcie boiska zainstalowany został „Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk”.

Opracowano także rejestr wejść uwzględniający datę, godzinę, grupę,imię i nazwisko osób korzystających z obiektów.

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła informuję, że boisko Orlik udostępnione w poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 16 do 20, a w czwartek od 16 do 19. Dyżury pełnią animatorzy i kierownik obiektów sportowych.

W trakcie opracowywany jest regulamin korzystania z boiska z uwzględnieniem zaleceń.

Przygotowany jest zeszyt, w którym prowadzony jest rejestr wejść.

Obiekt udostępniony w szczególności grupom zorganizowanym w klubach sportowych.

Szkoła Podstawowa nr 10

Od 4 maja 2020 r. planowane jest udostępnianie boiska w dni robocze w godz. 14:00-18:00. Pracownicy obsługi, zgodnie z planem dyżurów będą dokonywali:
- wpuszczania osób na boisko,
- prowadzenia rejestru wejść,
- udostępniania płynu do dezynfekcji rąk,
- okresowej dezynfekcji urządzeń.
Pracownicy Ci nie będą odpowiadali za bezpieczeństwo osób korzystających z boiska, nie mają w tym zakresie odpowiednich kwalifikacji. Osoby korzystają z boiska na własną odpowiedzialność, oczywiście przy w pełni sprawnych urządzeniach.
Istnieje zapotrzebowanie na środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, będzie ono uzależnione  od częstotliwości korzystania z obiektu.

Regulamin boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach w okresie obowiązywania obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 • 1. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjnym.
 • 2. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników tzn. opadów, silnego wiatru i burzy. Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 • 3. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących się na boisku urządzeń.
 • Na terenie boiska zabrania się:
 • - Pracownik obsługi szkoły ma prawo wyproszenia z boiska osób łamiących regulamin.
 • W przypadku dewastacji lub zakłócania porządku pracownik obsługi ma prawo wezwać patrol interwencyjny agencji ochrony, policję lub straż miejską.
 • Boisko jest czynne w godzinach od 14:00 do 18:00
 • Z boiska jednocześnie może korzystać maksymalnie 6 osób.
 • Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat.
 • Osoby prywatne korzystające z boiska zobowiązane są do:
  • - zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska oraz klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  • - dezynfekcji rąk przed wejściem na boisko i przy opuszczaniu boiska,
  • - podanie swoich danych (imię i nazwisko, wiek ) dyżurującemu pracownikowi szkoły celem wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska,
  • - okazania dokumentu tożsamości pracownikowi szkoły w celu potwierdzenia danych osobowych,
  • - na żądanie pracownika obsługi o każdej pełnej godzinie opuścić boisko aby umożliwić dokonanie dezynfekcji urządzeń,
  • - niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach
  • - zgłoszenia pracownikowi obsługi zakończenia korzystania z boiska.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.
 • Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie boiska i placu szkolnego odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę.
 • Na terenie boiska zabrania się:
 • - używania obuwia typu kolce, korki,
 • - wprowadzania i jazdy motorowerami, rowerami, wózkami dziecięcymi, itp. po płycie boiska,
 • - wprowadzania psów,
 • - niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • - wchodzenia na ogrodzenie boiska i urządzenia sportowe,
 • - palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
 • - przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • - zaśmiecania, zakłócania porządku, używania słów wulgarnych
 • - przeszkadzania innym osobom korzystającym z boiska.
Szkoła określiła Rejestr osób korzystających z boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach w okresie obowiązywania obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uwzględniający datę i godzinę korzystania, nazwisko i imię osoby korzystającej.

Szkoła Podstawowa nr 11

Od 4 maja 2020 r. planowane jest udostępnianie boiska w godz. 14:00-16:00. Osoba odpowiedzialna - kierownik obiektów sportowych, P. Arkadiusz Mazurkiewicz będzie dokonywał:

- wpuszczania osób na boisko,

- prowadzenia rejestru wejść,

- udostępniania płynu do dezynfekcji rąk,

- okresowej dezynfekcji urządzeń.

Pracownik nie będzie odpowiadał za bezpieczeństwo osób korzystających z boiska. Osoby korzystają z boiska na własną odpowiedzialność, przy w pełni sprawnych urządzeniach. Przedstawione dokumenty w załącznikach mogą ulec doprecyzowaniu.

Zasady korzystania z boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach w okresie obowiązywania obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Od 4 maja 2020 r. do odwołania boisko szkolne w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach będzie otwarte w godz. 14.00 – 16.00.
 • W tym czasie z boiska mogą korzystać grupy zorganizowane pod opieką trenera/instruktora.
 • Grupa korzystająca z boiska może liczyć maksymalnie 6 osób.
 • Trener/instruktor zgłasza dzień wcześniej chęć skorzystania z boiska pod nr 25 794 36 81 i ustala czas korzystania z boiska.
 • Przed wejściem na boisko:
 • Korzystający z boiska mają obowiązek przestrzegania Regulaminu korzystania z boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach.
 • Opuszczając boisko wszyscy mają obowiązek zdezynfekowania rąk w obecności pracownika szkoły. Czynność ta wykonywana jest przed głównym wejściem do szkoły.
 • Szkoła nie udostępnia szatni, węzła sanitarnego i sprzętu treningowego.
 • Korzystający z boiska ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi szkoły uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.
 • Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie boiska i placu szkolnego odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę.
 • Trener/instruktor zgłasza swoją grupę do pracownika szkoły i podaje dane grupy do rejestru wejść,
 • cała grupa obowiązkowo dezynfekuje ręce.
Powyższe czynności wykonywane są przed głównym wejściem do szkoły z obowiązkiem zasłaniana twarzy.

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła nie udostępni boiska szkolnego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Planowane jest wprowadzenie w życie od 4 maja 2020 r. zarządzenia dyrektora zmieniające zarządzenie nr2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 IM. Stanisława Staszica w Siedlcach z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z boiska sportowego naszej szkoły, a które zostały określone przez Premiera Rządu i Ministra Sportu .

Ponadto informuję, że zajęcia sportowe na boisku będą organizowane przez animatora sportu p. Jacka Garwolińskiego, który jednocześnie jest nauczycielem wf w naszej szkole. Do jego zadań będzie należało dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z boiska.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Szkoła nie dysponuje obiektem sportowym infrastruktury otwartej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Szkoła informuje:

- został opracowany regulamin korzystania z obiektu, który jest umieszczony na bramie wejściowej,

- od 4 maja będzie funkcjonował rejestr wejść na obiekt, który będzie obejmował imię i nazwisko osób korzystających w danym dniu i godzinach. W przypadku zajęć z trenerem opiekun ma obowiązek dostarczyć imienny wykaz uczestników animatorowi,

- szkoła nie posiada zapasów środków dezynfekujących. Zapotrzebowanie wynosi 10 litrów na początek, a w dalszym okresie w zależności od nasilenia uczestników, szkoła będzie składała na bieżąco zapotrzebowanie do organu prowadzącego,

- pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na obiekcie jest animator Pan Dariusz Blacha,

- zasady korzystania z obiektu przez osoby z zewnątrz są zawarte w regulaminie .

 

Szkoła przygotowała Regulamin korzystania z boiska „Orlik” przy ZSP nr 3 w Siedlcach:

 • Na teren „Orlika” mogą wejść i przebywać osoby tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności animatora.
 • Osoby wchodzące na obiekt mają obowiązek zgłoszenia się do animatora w celu wpisania do rejestru korzystających.
 • Na obiekcie może przebywać maksymalnie6 osób.
 • Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Osoby korzystające z obiektu „Orlik” nie mogą korzystać z szatni i węzła sanitarnego ( poza WC).
 • Każda osoba wchodząca i wychodząca ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 • Animator nie zapewnia osobistego sprzętu treningowego.
 • Godziny funkcjonowania obiektu „Orlik” przy ZSP nr 3
Poniedziałek13:00 -18:00

Wtorek13:00 -18:00

Środa13:00 -18:00

Czwartek13:00 -18:00

Piątek13:00 -18:00

Sobota10:00 -15:00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

Został opracowany regulamin korzystania z obiektu Orlik przy ZSP Nr 4 w Siedlcach. Regulamin jest dostosowany do zaistniałej sytuacji zapobiegania,  przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Orlik będzie funkcjonował w godzinach 16.00-21.00 od poniedziałku do piątku i 10.00.-15.00 w sobotę i niedzielę. Dezynfekcja obiektu wg wytycznych sanepidu i obowiązkowa dezynfekcja rąk osób wchodzących i wychodzących z obiektu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Szkoła nie dysponuje obiektem sportowym infrastruktury otwartej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

Boiska na kompleksie sportowym Orlik zostaną otwarte 4 maja br. Został opracowany regulamin korzystania z obiektów sportowych obowiązujący od 4 maja br. Animatorzy ( 2 animatorów) będą prowadzić rejestr wejść na Orlik oraz będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo na obiektach sportowych. Nasi uczniowie będą korzystać z kompleksu dopiero po otwarciu  szkół dla uczniów.  Osoby z zewnątrz będą korzystać z obiektów wg harmonogramu ustalonego z animatorami. W związku z zamknięciem obiektów sportowych do 4 maja nie mamy zabezpieczonych środków dezynfekcyjnych na obiekty sportowe.

I Liceum Ogólnokształcące

Szkoła nie dysponuje obiektem sportowym infrastruktury otwartej.

II Liceum Ogólnokształcące

Szkoła nie dysponuje obiektem sportowym infrastruktury otwartej.

IV Liceum Ogólnokształcące

Szkoła nie dysponuje obiektem sportowym infrastruktury otwartej.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE